Services

Services

Pro Steel Engineering is a steel construction specialist, unique in that we provide complete solutions, from professional construction to full project management services.

We manage all aspects of projects, from planning and design, developing the method, risk and occupational health statements, to structural analysis and installation. We provide a complete site service, including management, supervision and sourcing a qualified workforce – both in terms of their technical expertise and health and safety know-how.

We are committed to engaging with clients from the outset of a project, understanding their needs and delivering on time and on budget. Put simply, once our clients hand the steel element of their project over to us, they can be confident that it is in the safest possible hands.

Our team have vast experience in construction, and we are committed to delivering to the highest possible standards, while working efficiently to bring overall project costs down.

GWASANAETHAU

Mae Pro Steel Engineering yn arbenigwr adeiladu dur unigryw, i’r graddau ei fod yn darparu atebion cyflawn, o adeiladu proffesiynol i wasanaethau rheoli prosiect llawn.

Rydym yn rheoli pob agwedd ar brosiectau, o gynllunio a dylunio, datblygu’r dull, datganiadau risg ac iechyd galwedigaethol, i ddadansoddi strwythurol a gosod. Rydym yn cynnig gwasanaeth cyflawn ar y safle, gan gynnwys rheoli, goruchwylio a dod o hyd i weithlu cymwysedig – o ran ei arbenigedd technegol a gwybodaeth am iechyd a diogelwch.

Rydym yn ymrwymo i ymgysylltu â chleientiaid o ddechrau prosiect, deall eu hanghenion a chyflawni’n brydlon ac o fewn y gyllideb. Yn syml, wedi i’n cleientiaid drosglwyddo elfen dur eu prosiect i ni, gallant fod yn hyderus ei bod yn y dwylo mwyaf diogel posibl.

Mae gan ein tîm brofiad helaeth mewn adeiladu, ac rydym yn ymrwymo i gyflawni’r safonau gorau posibl wrth weithio’n effeithlon i leihau costau cyffredinol prosiectau.